Kính gửi Quý khách hàng,

Kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2020, nhiều phòng thí nghiệm của chúng tôi trên toàn cầu đã được ban hành yêu cầu làm việc ở nhà để đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu sự lây lan của COVID-19.
Với bản chất dịch vụ của Micro Precision, nhiều khách hàng của chúng tôi ở Hoa Kỳ được xác định là một trong 16 lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng như được nêu trong https://www.cisa.gov/critical-infraosystem-sectors. Do đó, Micro Precision có nhiệm vụ tiếp tục cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho các “doanh nghiệp quan trọng” này, trong phạm vi nguồn lực sẵn có của chúng tôi và các đơn đặt hàng của liên bang, tiểu bang và địa phương.
Bên ngoài Hoa Kỳ, Micro Precision đang tuân thủ các luật và hướng dẫn ở địa phương. Chúng tôi đang hoạt động bình thường ở những khu vực có thể hoạt động. Trường hợp bị hạn chế, chúng tôi đang định tuyến đến một trong các phòng thí nghiệm khác của chúng tôi để duy trì tính liên tục trong dịch vụ.

Micro Precision tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự bùng phát của COVID-19 và thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi và gia đình của họ, vì đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các phương pháp tốt nhất do CDC và các nguồn khác của chính phủ công bố.

Chúng tôi đang tiếp cận các dịch vụ onsite theo từng trường hợp cụ thể. Khi không có yêu cầu nhận / trả thiết bị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác với quý khách hàng để lên lịch hiệu chuẩn onsite. Vui lòng liên hệ với người phụ trách tài khoản của quý khách hầng nếu quý khách có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc.

Trân trọng.

Melissa Morgan
Corporate Human Resources and Legal Affairs Manager

Covid-19 Liên kết hữu ích

Tình trạng hoạt động của phòng thí nghiệm