Các điều khoản và điều kiện chung này sẽ áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào mà MICRO PRECISION thực hiện cho Khách hàng.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Ngày hiệu lực và thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận được thể hiện trong văn bản Thỏa thuận dịch vụ hiện hành. Các dịch vụ sẽ hết hạn vào cuối kỳ trừ khi cả hai bên đồng ý bằng văn bản gia hạn Thỏa thuận dịch vụ.

Micro Precision có thể tạm dừng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng không thanh toán đúng thời hạn.

Nếu một trong hai Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và nếu vi phạm đó không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên kia nêu rõ hành vi vi phạm một cách chi tiết, Bên không vi phạm có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày cho Bên vi phạm.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Micro Precision sẽ cung cấp các dịch vụ được đề cập trong Thỏa thuận dịch vụ hiện hành, báo giá hoặc xác nhận. Trong trường hợp không có thỏa thuận, báo giá hoặc xác nhận, Micro Precision sẽ thực hiện dịch vụ tiêu chuẩn do Khách hàng đặt hàng.

Đối với các thiết bị được phát hiện bị giới hạn chức năng, Micro Precision sẽ thông báo cho Khách hàng về tình trạng thiết bị. Micro Precision sẽ tiến hành hiệu chuẩn thiết bị giới hạn khi nhận được sự chấp thuận của Khách hàng.

Khách hàng cho phép Micro Precision truy cập vào thiết bị khi nào yêu cầu dịch vụ. Khách hàng đảm bảo rằng nhân viên hợp tác với Micro Precision trong phạm vi cần thiết để cho phép các dịch vụ được thực hiện một cách hiệu quả và không bị gián đoạn. Đối với các dịch vụ onsite, Khách hàng cho phép Micro Precision sử dụng các thiết bị hoặc phương tiện của Khách hàng mà Micro Precision cần một cách hợp lý để thực hiện dịch vụ.

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Việc khách hàng gửi đơn đặt hàng hoặc chấp nhận dịch vụ hiệu chuẩn theo báo giá của Micro Precision sẽ được coi là đồng ý các điều khoản và điều kiện này. Nếu Đơn đặt hàng của Khách hàng nêu các điều khoản hoặc điều kiện khác, thì các điều khoản và điều kiện của Micro Precision sẽ được ưu tiên, ngay cả khi đơn đặt hàng đó có quy định khác.

GIÁ CẢ, HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

Micro Precision Calibration đồng ý duy trì giá dịch vụ hiệu chuẩn đã niêm yết trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ khi báo giá được ban hành.

Hóa đơn đến hạn và khách hàng thanh toán đầy đủ khi nhận được trừ khi có các điều khoản khác đã được Micro Precision đồng ý.

Các phương thức thanh toán được Micro Precision chấp nhận bao gồm tiền mặt / chuyển khoản ngân hàng, séc công ty, ACH, Visa, MasterCard, American Express, Discover.

Nếu các điều khoản khác đã được Micro Precision thiết lập và không nhận được thanh toán vào ngày đến hạn, phí thanh toán chậm là 3% trên số dư chưa thanh toán sẽ được áp dụng mỗi tháng.

THUẾ

Bất kỳ và tất cả các loại thuế bán, sử dụng, tiêu thụ đặc biệt, đặc quyền và tương tự của tiểu bang và địa phương áp dụng đối với Micro Precision hoặc Micro Precision có nghĩa vụ thu liên quan đến Dịch vụ, cung cấp, vận chuyển hoặc sử dụng bất kỳ Thiết bị nào sẽ xuất hiện dưới dạng các mục riêng biệt trên hóa đơn Micro Precision. Nếu Khách hàng được miễn bất kỳ khoản phí nào như vậy, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho Micro Precision bằng chứng về việc miễn trừ đó tại thời điểm Khách hàng yêu cầu dịch vụ.

BẢO HÀNH

Bảo hành dịch vụ hiệu chuẩn — Micro Precision đảm bảo độ chính xác của chứng nhận hiệu chuẩn tại thời điểm giao hàng cho Khách hàng. Micro Precision bảo hành chất lượng thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn trong thời gian ba mươi (30) ngày. Bảo hành này chỉ bao gồm thao tác thực hành và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai của thiết bị, vì hiệu chuẩn là đánh giá hiệu suất tại một thời điểm cụ thể.

Bảo hành dịch vụ sửa chữa — Micro Precision bảo hành sửa chữa của mình trong thời gian chín mươi (90) ngày. Các bộ phận sửa chữa hoặc thay thế (liên quan đến phạm vi sửa chữa cụ thể) được bảo hành trong thời hạn chín mươi (90) ngày hoặc bảo hành được công bố của nhà sản xuất nếu lâu hơn.

Việc sửa chữa và / hoặc hiệu chuẩn lại sẽ không được bao trả khi Khách hàng sử dụng sai mục đích, tai nạn, lạm dụng hoặc sử dụng bất thường khác hoặc trên các thiết bị đã bị can thiệp sau khi sửa chữa hoặc điều chỉnh bởi bất kỳ ai không phải là kỹ thuật viên của Micro Precision.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI MICRO PRECISION ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. MICRO PRECISION VÀ ĐỐI TÁC TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO HÀNH MẶC NHIÊN NÀO VỀ VẤN ĐỀ XÂM PHẠM, QUYỀN LỢI, SỰ HÀI LÒNG CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG BÁN HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THIẾT BỊ TRONG BẤT KỲ NGHĨA PHÁP NÀO. MICRO PRECISION CHỊU TRÁCH NHIỆM THAY THẾ CÁC BỘ PHẬN HƯ HỎNG VÀ KHẮC PHỤC LÀ BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP DUY NHẤT CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG ĐỂ THỰC HIỆN BẢO HÀNH.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

MICRO PRECISION, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI LIÊN QUAN HOẶC ĐỐI TÁC SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC BÊN THỨ BA VỀ CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, SỰ CỐ, HẬU QUẢ, KHOẢN PHẠT, CẢNH CÁO HOẶC MẤT LỢI NHUẬN, TỐN THỜI GIAN, MẤT KẾT QUẢ DỮ LIỆU TỪ SAI LỖI HOẶC SỰ CHẬM TRỄ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRÊN MỘT THIẾT BỊ HOẶC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÁT SINH NGOÀI, LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ LÝ DO NÀO KHÁC. GIỚI HẠN VỀ THIỆT HẠI NÁY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG CẨU THẢ HOẶC LỪA DỐI CÓ CHỦ ĐÍCH HOẶC DO THIẾU XÓT.

Trách nhiệm pháp lý của Micro Precision dưới đây sẽ được giới hạn trong việc sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế thiết bị hoặc vật phẩm theo điều kiện mà Micro Precision nhận được khi giao hàng và / hoặc bảo dưỡng tại cơ sở của Khách hàng.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Micro Precision đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện này sẽ không vượt quá các khoản phí mà Khách hàng trả cho Dịch vụ.

BỒI THƯỜNG

Micro Precision đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Khách hàng, các chi nhánh của Khách hàng và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và chi phí của bên thứ ba, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh do (i) các hành vi hoặc thiếu sót do cẩu thả hoặc sai trái của Micro Precision, hoặc nhân viên của Micro Precision trong việc thực hiện dịch vụ, bao gồm các khiếu nại do thương tích cá nhân, tử vong hoặc thiệt hại tài sản khi ở cơ sở của Khách hàng, hoặc (ii) Thiết bị của Micro Precision vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này.

Khách hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Micro Precision, các chi nhánh của Micro Precision và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và chi phí của bên thứ ba, bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý, phát sinh ngoài hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Khách hàng hoặc nhân viên của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ, bao gồm các khiếu nại do thương tích cá nhân, tử vong hoặc thiệt hại tài sản do Khách hàng hoặc nhân viên của Khách hàng gây ra khi ở tại cơ sở của Micro Precision, hoặc (ii) Khách hàng vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này.

Các mục đích của phần này, tham chiếu đến các khiếu nại của bên thứ ba bao gồm các khiếu nại của nhân viên của Micro Precision hoặc của Khách hàng.

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÊN

Mối quan hệ giữa các Bên là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập và công ty thuê nhà thầu. Trong tất cả các vấn đề liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ, mỗi Bên sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành vi của nhân viên và đại lý của mình và nhân viên của một Bên sẽ không được coi là nhân viên của Bên kia. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận dịch vụ sẽ được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, ủy thác hoặc liên kết khác dưới bất kỳ hình thức nào giữa các Bên.

BẤT KHẢ KHÁNG

Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện của Micro Precision theo Thỏa thuận này sẽ không bị coi là vi phạm Thỏa thuận và sẽ được miễn trừ trong phạm vi gây ra bởi bất kỳ sự cố nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Micro Precision, bao gồm nhưng không giới hạn, các sự kiện bất thường, mất điện, hạn chế của chính phủ, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, đại dịch, khủng bố, hạn chế kiểm dịch, đình công và thời tiết khắc nghiệt bất thường.

LƯU Ý

Tất cả các thông báo, yêu cầu hoặc các liên lạc khác được yêu cầu theo Thỏa thuận này sẽ bằng văn bản và được coi là đã được nhận khi giao hàng. Thông báo cho Khách hàng sẽ được gửi đến địa chỉ được hiển thị trên đơn đặt hàng của Khách hàng. Thông báo đến Micro Precision sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm Micro Precision chịu trách nhiệm về dịch vụ. Tất cả các thông báo pháp lý tới Micro Precision sẽ được gửi đến trụ sở của Micro Precision có địa chỉ như sau: Micro Precision Calibration, Inc., attn: Legal Affairs, 22835 Industrial Place, Grass Valley, CA 95949.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN HOẶC ĐIỀU KIỆN

Việc sửa đổi hoặc khước từ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong số này sẽ không có hiệu lực trừ khi được Bộ phận pháp lý doanh nghiệp của Micro Precision đồng ý bằng văn bản. Không nhân viên nào khác có thể sửa đổi các điều khoản hoặc điều kiện này, và mọi nỗ lực đều vô hiệu và không có hiệu lực.

KHƯỚC TỪ

Việc một trong hai bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản đó hoặc quyền thực thi sau đó của từng điều khoản. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ vi phạm tới các điều khoản và điều kiện nào trong số này được coi là sự khước từ đối với điều khoản hoặc điều kiện đó.

TÍNH HỢP LỆ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH & ĐỊA ĐIỂM

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang California, Hoa Kỳ không có ảnh hưởng tới bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Mọi hành động pháp lý hoặc thủ tục liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được Micro Precision hoặc Khách hàng đưa ra tại tòa án có thẩm quyền, hoặc theo quyết định của MicroPreACT, tại tòa án có thẩm quyền đối với địa điểm của Micro Precision và mỗi Bên theo văn bản này không có bất kỳ khiếu nại hoặc biện hộ nào liên quan đến địa điểm không phù hợp hoặc thiếu thẩm quyền trong bất kỳ trường hợp nào được đưa ra (các) tòa án đó.

Bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào của Micro Precision chống lại Khách hàng đều có thể được Micro Precision đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với Khách hàng hoặc theo quyết định của Micro Precision, tại tòa án có thẩm quyền đối với địa điểm của Micro Precision, trong trường hợp Khách hàng đồng ý với quyền tài phán riêng trong khu vực tài phán đó theo lựa chọn của Micro Precision và phục vụ quy trình phù hợp với các quy trình của khu vực tài phán đó. Bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào của Khách hàng đối với Micro Precision chỉ có thể được Khách hàng đưa ra tại các tòa án Tiểu bang và Liên bang tại Hạt Nevada, California và mỗi Bên từ bỏ mọi khiếu nại hoặc biện pháp liên quan đến địa điểm không phù hợp hoặc thiếu thẩm quyền trong bất kỳ trường hợp nào được đưa ra tòa án.

KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

Khách hàng không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền các quyền hoặc nghĩa vụ của họ theo các điều khoản và điều kiện này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Micro Precision và mọi nỗ lực sẽ vô hiệu.

SỰ DUY TRÌ

Các điều khoản của Thỏa thuận này về bản chất vẫn tiếp tục, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Bảo hành và Giới hạn trách nhiệm, sẽ có hiệu lực sau khi hết hạn, hủy bỏ hoặc chấm dứt Thỏa thuận.

THỎA THUẬN HOÀN CHỈNH

Các điều khoản và điều kiện này và Thỏa thuận dịch vụ hiệu chuẩn (nếu có) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Micro Precision và Khách hàng về các dịch vụ. Khách hàng không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào của Micro Precision hoặc bất kỳ cá nhân nào thay mặt cho Micro Precision ngoài những tuyên bố, bảo đảm và thỏa thuận có trong Thỏa thuận này. Tất cả các cuộc đàm phán và thỏa thuận trước đó liên quan đến Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có trong đơn đặt hàng của Khách hàng đều được thay thế bằng Thỏa thuận này.