Micro Precision มีประสบการณ์มากมายกับ Life Science, Pharmaceutical Companies
ไม่ว่า บริษัท ของคุณจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / 9001 หรือ ISO / 13485 เราสามารถตอบสนองความต้องการในการสอบเทียบของคุณได้หรือไม่

CONTACT MPC

ของเรา Life Science / Pharma การสอบเทียบ ประกอบด้วย :

ติดต่อ Micro Precision สำหรับคุณ Life Science / Pharma ความต้องการการสอบเทียบ เราทำการปรับเทียบในสถานที่ต่างๆของเราหรือสถานที่ของคุณที่สถานที่ของคุณด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด

CONTACT MPC