Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MICRO PRECISION voor de Klant te verlenen diensten.

DUUR EN BEËINDIGING

De ingangsdatum en looptijd van de overeenkomst worden vermeld op de toepasselijke serviceovereenkomst. Services vervallen aan het einde van de termijn, tenzij beide partijen schriftelijk overeenkomen de Serviceovereenkomst te verlengen

Micro Precision kan de Services opschorten of de Serviceovereenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant als de Klant een verschuldigd bedrag niet betaalt.

Als een van de partijen een bepaling van deze overeenkomst schendt en als een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij wordt verholpen waarin een dergelijke schending redelijk gedetailleerd wordt gespecificeerd, heeft de niet-schendende partij het recht om deze overeenkomst te beëindigen. door de partij in overtreding daarvan dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

VOORWAARDEN VOOR KALIBRATIESERVICE

Micro Precision levert de diensten waarnaar wordt verwezen in de toepasselijke Serviceovereenkomst, offerte of bevestiging. Indien een dergelijke overeenkomst, offerte of bevestiging niet van toepassing is, zal Micro Precision de door de Klant bestelde standaarddiensten uitvoeren.

Voor instrumenten waarvan wordt vastgesteld dat ze een beperkte kalibratie hebben, zal Micro Precision de klant informeren over de toestand ervan. Micro Precision gaat door met beperkte kalibratie na ontvangst van de goedkeuring van de klant.

De klant zal Micro Precision toegang verlenen tot apparatuur wanneer service nodig is. De klant zal ervoor zorgen dat zijn personeel met Micro Precision samenwerkt voor zover dat nodig is om de diensten efficiënt en zonder onderbreking uit te voeren. Voor on-site services zal de klant Micro Precision toestaan ​​om alle apparatuur of faciliteiten van de klant te gebruiken die Micro Precision redelijkerwijs nodig acht om de services uit te voeren.

AANKOOPORDERS

Het indienen van een inkooporder door de klant, of het accepteren van een kalibratieservice in reactie op de offerte van Micro Precision, wordt beschouwd als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Mocht de Inkooporder van de Klant andere voorwaarden of condities vermelden, dan hebben de algemene voorwaarden van Micro Precision voorrang, zelfs als in de inkooporder anders wordt vermeld.

PRIJZEN, FACTURERING EN BETALINGEN

Micro Precision Calibration gaat ermee akkoord de opgegeven prijzen voor kalibratieservices te handhaven gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de offerte werd uitgegeven.

De facturen zijn volledig betaalbaar bij ontvangst, tenzij met Micro Precision Calibration andere voorwaarden zijn overeengekomen.

Door Micro Precision geaccepteerde betalingsmethoden zijn onder meer contante / elektronische overboekingen (alleen niet-VS), bedrijfscheck, ACH, Visa, MasterCard, American Express, Discover.

Als door Micro Precision andere voorwaarden zijn vastgesteld en de betaling niet op de vervaldatum is ontvangen, wordt elke maand een vergoeding voor te late betaling van 3% van het openstaande saldo in rekening gebracht.

BELASTINGEN

Alle staats- en lokale verkoop-, gebruiks-, accijns-, privilege- en soortgelijke belastingen die aan Micro Precision worden opgelegd, of die Micro Precision verplicht is te verzamelen in verband met de Services, levering, verzending of het gebruik van enige Apparatuur, zullen als afzonderlijke items op de Micro Precision factuur. Als de Klant is vrijgesteld van dergelijke kosten, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Micro Precision het bewijs van een dergelijke vrijstelling te verstrekken op het moment dat de Klant om service vraagt.

GARANTIE

Garantie op kalibratieservice – Micro Precision garandeert de nauwkeurigheid van de kalibratiecertificering op het moment van levering aan de klant. Micro Precision garandeert het vakmanschap van de kalibratieservice gedurende een periode van dertig (30) dagen. Deze garantie heeft alleen betrekking op vakmanschap en biedt geen garantie voor toekomstige prestaties van het instrument, aangezien een kalibratie een prestatie-evaluatie op een specifiek tijdstip is.

Garantie op reparatieservice — Micro Precision garandeert reparatiewerk voor een periode van negentig (90) dagen. Reparatie of vervangende onderdelen (die verband houden met de specifieke reparatieomvang) worden gegarandeerd voor een periode van negentig (90) dagen of de door de fabrikant gepubliceerde garantie indien langer.

Reparaties en / of herkalibraties worden niet gedekt wanneer dit noodzakelijk is door verkeerd gebruik, ongelukken, misbruik of ander abnormaal gebruik door de klant, of op items waarmee is geknoeid nadat ze zijn gerepareerd of aangepast door iemand anders dan een technicus van Micro Precision.

DEZE GARANTIE WORDT DOOR MICRO PRECISION GEGEVEN MET BETREKKING TOT HAAR DIENSTEN IN PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. MICRO PRECISION EN HAAR VERKOPERS WIJZEN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-INBREUK, TITEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HUN EQUIVALENTEN IN WELKE JURISDICTIE AF. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MICRO PRECISION OM DEFECTE ONDERDELEN TE VERVANGEN EN HET WERK TE CORRIGEREN, IS DE ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID DIE AAN DE KLANT WORDT GEGEVEN BIJ SCHENDING VAN DEZE GARANTIE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL MICRO PRECISION, HAAR VERTEGENWOORDIGERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF VERKOPERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGEN, STRAFDE, EXEMPLARISCHE OF VERBETERDE SCHADE, GEDERFDE TIJD, GESTUURDE SCHADE GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE SCHADE OF STORING VAN EEN ONDERHOUDEN PRODUCT OF UIT VERTRAGINGEN BIJ HET ONDERHOUDEN VAN EEN PRODUCT, DE ONMOGELIJKHEID OM SERVICE AAN EEN PRODUCT TE VERLENEN OF EEN DIMINUTIE IN WAARDE DIE VOORTVLOEIT UIT, IN VERBAND MET OF IN VERBAND MET ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, OF EEN ANDERE REDEN, ZELFS INDIEN DE MICRO PRECISION KLANT OF MICROPRECISIE ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS, WERD DE SUTOMER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT DE WETTELIJKE OF TOELAATBARE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD. DEZE BEPERKING VAN SCHADE IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE GROOTSCHALIGE OF FRAUDULENTE HANDELING OF WEGLATING.

De aansprakelijkheid van Micro Precision hieronder is beperkt tot reparatie, herstel of vervanging van apparatuur of items in de staat waarin ze door Micro Precision zijn ontvangen bij levering en / of onderhoud in de vestiging van de Klant.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Micro Precision voor alle claims die voortvloeien uit de levering van services onder deze algemene voorwaarden hoger zijn dan de kosten die de Klant voor de Services betaalt.

VRIJWARING

Micro Precision stemt ermee in om de Klant, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en -kosten, die voortvloeien uit van of als gevolg van (i) de nalatige of onrechtmatige handelingen of nalatigheden van Micro Precision, of haar werknemers bij de uitvoering van de diensten, inclusief claims die voortvloeien uit persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade terwijl ze zich op het terrein van de Klant bevinden, of (ii) wezenlijke schending van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

De klant stemt ermee in om Micro Precision, haar gelieerde ondernemingen en hun ambtenaren, directeuren, werknemers, contractanten en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van derden, inclusief redelijke advocaatkosten en -kosten, die voortvloeien uit van of voortvloeiend uit (i) enig handelen of nalaten van de Klant of zijn werknemers in verband met de Diensten, inclusief claims die voortvloeien uit persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade veroorzaakt door de Klant of zijn werknemers terwijl ze zich op het terrein van Micro Precision bevonden, of (ii) wezenlijke schending van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Voor de toepassing van deze sectie omvatten verwijzingen naar claims van derden ook claims van werknemers van Micro Precision of de Klant.

RELATIE VAN DE PARTIJEN

De relatie tussen de partijen is die van een onafhankelijke aannemer en het bedrijf dat de aannemer inhuurt. In alle aangelegenheden met betrekking tot de Serviceovereenkomst is elke partij als enige verantwoordelijk voor de handelingen van haar werknemers en agenten, en werknemers van de ene partij worden niet beschouwd als werknemers van de andere partij. Niets in de Serviceovereenkomst mag worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, joint venture, agentschap, trust of andere associatie van welke aard dan ook tussen de partijen.

OVERMACHT

Elke vertraging of mislukking van de uitvoering door Micro Precision onder deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een schending van deze Overeenkomst en zal worden verontschuldigd voor zover dit wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de controle van Micro Precision ligt, inclusief maar niet beperkt tot overmacht. , stroomuitval, overheidsbeperkingen, branden, overstromingen, epidemieën, pandemieën, terrorisme, quarantainebeperkingen, stakingen en ongewoon zwaar weer.

KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen, verzoeken of andere mededelingen die op grond van deze overeenkomst vereist zijn, moeten schriftelijk zijn en worden geacht te zijn ontvangen bij levering. Kennisgevingen aan de klant worden verzonden naar het adres dat wordt vermeld op de bestelling van de klant. Kennisgevingen aan Micro Precision worden verzonden naar het Micro Precision-laboratorium dat verantwoordelijk is voor de service. Alle juridische kennisgevingen aan Micro Precision worden verzonden naar het hoofdkantoor van Micro Precision, geadresseerd als volgt: Micro Precision Calibration, Inc., tav: Legal Affairs, 22835 Industrial Place, Grass Valley, CA 95949.

WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijziging van of afstand doen van een van deze voorwaarden of bepalingen is niet van kracht, tenzij schriftelijk overeengekomen door de afdeling Corporate Legal Affairs van Micro Precision. Geen enkele andere werknemer kan deze algemene voorwaarden wijzigen en elke poging is nietig, ongeldig en zonder enig effect.

WAIVER

Het nalaten door een van de partijen om enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of het recht om vervolgens elke bepaling af te dwingen. Geen verklaring van afstand door een van beide partijen, expliciet of impliciet, van enige andere schending van een van deze voorwaarden en bepalingen zal worden opgevat als een verklaring van afstand van enige andere schending van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde.

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT & amp; LOCATIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot enige verplichting onder deze voorwaarden zal door Micro Precision of de Klant worden aangespannen bij een rechtbank die jurisdictie heeft over de Klant, of naar het oordeel van MicroPrecision, bij de rechtbank die jurisdictie heeft over de locatie van Micro Precision en elke Partij doet hierbij afstand elke claim of verweer met betrekking tot een ongepaste locatie of onbevoegdheid in een zaak die bij een dergelijke rechtbank (en) wordt ingediend.

Elke actie of procedure door Micro Precision tegen de Klant kan door Micro Precision worden aangespannen bij een rechtbank die jurisdictie heeft over de Klant, of naar keuze van Micro Precision, bij de rechtbank die jurisdictie heeft over de locatie van Micro Precision, in welk geval de Klant instemt met de exclusieve jurisdictie in dat rechtsgebied. zoals geselecteerd door Micro Precision en service van proces in overeenstemming met de procedures van een dergelijk rechtsgebied. Eventuele acties of procedures door de Klant tegen Micro Precision kunnen door de Klant alleen worden aangespannen in de staats- en federale rechtbanken in Nevada County, Californië, en elke partij doet hierbij afstand van elke claim of verweer met betrekking tot een ongepaste locatie of onbevoegdheid in elk geval dat bij een dergelijke rechtbank aanhangig wordt gemaakt. (s).

GEEN OPDRACHT

De Klant mag zijn rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Micro Precision en alle pogingen zijn nietig.

OVERLEVING

De bepalingen van deze overeenkomst die door hun aard blijven bestaan, inclusief, maar niet beperkt tot garantie en beperking van aansprakelijkheid, blijven na afloop, annulering of beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden en de Calibration Service Agreement (indien van toepassing) vormen de volledige overeenkomst tussen Micro Precision en de Klant met betrekking tot de services. De klant vertrouwt niet op enige verklaring of vertegenwoordiging van Micro Precision of een persoon namens Micro Precision anders dan de verklaringen, garanties en overeenkomsten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Alle onderhandelingen en eerdere overeenkomsten met betrekking tot deze Overeenkomst, en alle voorwaarden of bepalingen die zijn opgenomen in de inkooporders van de Klant, worden vervangen door deze Overeenkomst.